Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Oferty pracy

Treść strony

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Or. 2110.6.2017

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Naczelnik Wydziału Rewitalizacji Miasta

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta, 96-200 Rawa Mazowiecka Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 5.

II. Określenie stanowiska: Naczelnik Wydziału

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane: administracja lub prawo,
 • obywatelstwo polskie,
 • minimum pół roku doświadczenia zawodowego związanego ze sprawami rewitalizacji miast,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 1. wymagania dodatkowe:
 • zdolności organizacyjne i doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim,
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska, m.in. ustawy o rewitalizacji, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o finansach publicznych, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o dostępie do informacji publicznej, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych oraz korzystanie z internetu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • predyspozycje kandydata do zajmowania stanowiska urzędniczego: sumienność i staranność, odpowiedzialność, samodzielność myślenia i działania, dyspozycyjność, rzetelność, kreatywność.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Naczelnik Wydziału wykonuje zadania i obowiązki określone w § 19 regulaminu organizacyjnego  oraz wynikające ze specyfiki funkcjonowania Wydziału, a w szczególności:

a. koordynowanie realizacji programu rewitalizacji oraz jego aktualizacja,

b. koordynowanie przedsięwzięć realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Miasta i inne podmioty na obszarze objętym programem rewitalizacji,

c. monitorowanie efektów działań realizowanych na obszarze objętym programem rewitalizacji,

d. bieżąca współpraca z Burmistrzem Miasta,

e. inicjowanie i podtrzymywanie dialogu społecznego,

f. monitoring i ewaluacja realizacji programu przy współpracy z Zespołem Zadaniowym do spraw rewitalizacji i Zespołem Konsultacyjnym do spraw rewitalizacji,

g. przedstawienie Burmistrzowi trudności wypracowanych z Zespołem Zadaniowym oraz nowych zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców,

f. pełnienie funkcji koordynatora ds. rewitalizacji przewidzianej w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka.

 

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • Bezpieczne warunki pracy.
 • Praca siedząca w budynku Urzędu Miasta w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 • Praca wymaga ścisłej współpracy z innymi komórkami Urzędu.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

 

VII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. curriculum vitae,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 5. kopie świadectw pracy,
 6. kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność ( w przypadku osób niepełnosprawnych)
 8. oświadczenia:
  1. o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  2. o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
  3. o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez użycie zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane czytelnie przez kandydata.

 

VIII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 lub listownie na adres: Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Naczelnik Wydziału Rewitalizacji Miasta”, w terminie do dnia 24 listopada 2017 roku, do godz. 14oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

W przypadku ofert nadesłanych listownie liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

Wzór kwestionariusza osobowego niezbędnego do złożenia oferty pracy dostępny jest do pobrania na stronie www.bip.rawamazowiecka.pl bądź w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, pokój nr 17 w godzinach pracy Urzędu.

Z pracownikiem podejmującym po raz pierwszy pracę w administracji samorządowej zostanie zawarta umowa na czas określony. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje kandydatów, że oferty niekompletne (nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych danych i dokumentów) oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów złożonych w ofertach po upływie terminu na złożenie ofert.

Osoby, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną dopuszczone do kolejnego etapu procedury naboru.

O dalszej procedurze naboru i terminach kandydaci będą poinformowani telefonicznie bądź odrębnym pismem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

 

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)”.

 

 • opublikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  data publikacji: 2017-11-14 15:00
 • zmodyfikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-14 15:06

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 224915
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-16 13:17

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5468790
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-22 13:49

Stopka strony