Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Oferty pracy

Treść strony

Nabór na wolne stanowisko pracy

 

Rawa Mazowiecka, 07.05.2012 r.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY : KSIĘGOWA/Y

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Początek zatrudnienia : 01.06.2012 r. na okres próbny

Wymagania niezbędne:

 •  posiadanie obywatelstwa polskiego,
 •  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełniane umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • wykształcenie średnie ekonomiczne lub ze specjalnością rachunkowość,
 • co najmniej dwuletni staż pracy w księgowości,
 •  biegła umiejętność obsługi pakietu MS OFFICE lub podobnych,
 •  komunikatywność, dokładność, umiejętność pracy w zespole.

 Wymagania dodatkowe:

 •  znajomość zagadnień kadrowo-płacowych, ZUS,
 •  doświadczenie na stanowisku księgowej w zakresie: księgowanie, planowanie, sprawozdawczość budżetowa
 •  umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 • posiadanie doświadczenia zawodowego w pracy w urzędach administracji samorządowej.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: sporządzanie list płac, prowadzenie spraw ZUS,  rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzenie spraw z zakresu PFRON, GUS i ZFŚS, prowadzenie akt osobowych pracowników Ośrodka oraz dokumentacji kadrowej, sporządzanie zaświadczeń.

Warunki pracy: Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewnia to podjazd dla niepełnosprawnych, drzwi o odpowiedniej szerokości. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae,
 •  kwestionariusz osobowy,
 •  kserokopie dokumentów potwierdzających  wymagane wykształcenie oraz staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • inne dokumenty istotne dla stanowiska, na które przeprowadzany jest nabór.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 5, pokój nr 5 w godz. 8.00-16.00 lub listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: KSIĘGOWA/Y”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.05.2012 roku do godz. 16.

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem jw. Dokumenty, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

Złożonych dokumentów nie zwraca się.

Tryb naboru określają przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych.

W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata. Z osobami tymi  zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna oraz test sprawdzający.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.bip.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej oraz numerem telefonu kontaktowego), powinny być opatrzone klauzulą:  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

 

 • opublikował: Agnieszka Zimecka MOPS
  data publikacji: 2012-04-26 11:51
 • zmodyfikował: Agnieszka Zimecka MOPS
  ostatnia modyfikacja: 2012-05-07 11:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213367
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5151687
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 13:45

Stopka strony