Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości i porządku na drogach gminnych i powiatowych przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka


Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 4 tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43 23

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na  utrzymanie czystości i porządku na drogach gminnych i powiatowych  przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka

w zakres którego wchodzą roboty oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV), jako:

- usługi  sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich - kod 90 20 0000-9,

- usługi  sprzątania ulic - kod 90 21 0000-2,

- usługi zamiatania ulic - kod 90 21 1000-9.   

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki  Komunalnej pokój nr 15 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Termin realizacji – od 01 kwietnia 2006r. do 15 listopada 2006r.

W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzą:

- mechaniczne zamiatanie jezdni na całej jej szerokości oraz zatok postojowych i autobusowych - na bieżąco,

- dopuszcza się ręczne zamiatanie w przypadku dużych naniesień piachu  przy obrzeżach krawężników i miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego,

- zbieranie i wywożenie  nieczystości,

- oczyszczanie krawężników z nadmiaru ziemi i wyrastającej trawy przy zastosowaniu herbicydów oraz  ich wywóz - na bieżąco,

- usuwanie martwych zwierząt  znajdujących się w pasach drogowych w granicach administracyjnych  Miasta Rawa Mazowiecka  i ich wywóz do punktu zbioru padliny  przy ul. Reymonta 16 w Rawie Mazowieckiej - w miarę potrzeb,

- usuwanie zastoin wodnych powstałych na skutek dużych opadów – w miarę potrzeb,

wywóz  odpadów stałych  na Wysypisko Miejskie w Pukininie.

W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2004 r. Nr 19, poz. 177), oraz określone w pkt.8 SiWZ.

Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 9 siwz.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na utrzymanie czystości i porządku na drogach  gminnych i powiatowych przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka” należy złożyć w siedzibie zamawiającego w sekretariacie Urzędu Miasta  pokój Nr 5 Pl. Piłsudskiego 4 do dnia 10 marca 2006r. do godz. 10:00.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności wykonawców, którzy zechcą  przybyć do siedziby zamawiającego, pokój Nr 16 Pl. Piłsudskiego 4  w  dniu 10 marca 2006r. o godz.10:10.

Wszystkie  oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.

Wadium: Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości 1000zł

Kryteria oceny ofert: Jedynym kryterium wyboru jest oferowana cena.

Uprawniony do kontaktów z oferentami:

Piotrowski Artur, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr    16,  tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

Duda Dariusz, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr    15,  tel. (046) 814 34 57 wew. 141.

Termin związania ofertą: 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rawa Mazowiecka, dn. 22 lutego 2006r.

  • autor informacji: Duda Dariusz
    data wytworzenia: 23.02.2006
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-02-23 14:55
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-02-23 14:58

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 67897
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-18 09:51

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5271531
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 14:38

Stopka strony