Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych psów z terenu Miasta Rawa Mazowiecka

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5 tel. (046) 814 37 31, fax (046) 814 48 24

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na  wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych psów z terenu Miasta Rawa Mazowiecka

w zakres którego wchodzą roboty oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV), jako: Usługi  w zakresie hodowli zwierząt  kod  77500000-5

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki  Komunalnej pokój nr 15 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest również udostępniona  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rawamazowiecka.pl.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Termin realizacji – od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.

W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzi: Wyłapywanie

i przetrzymywanie bezdomnych psów z terenu Miasta Rawa  Mazowiecka.

W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami), oraz określone w pkt.5 SiWZ.

Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 6 siwz wg. formuły „spełnia – nie spełnia”.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na wyłapywanie

i przetrzymywanie bezdomnych psów z terenu Miasta Rawa Mazowiecka” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju  Nr 12 Pl. Piłsudskiego 5 do dnia  30 listopada 2006r. do godz.  1200.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności wykonawców, którzy zechcą  przybyć do siedziby Zamawiającego, pokój Nr 15 Pl. Piłsudskiego 5  w  dniu 30 listopada 2006r. o godz.1210.

Wszystkie  oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną zwrócone  wykonawcom bez otwierania.

Wadium  - 500 zł

Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium wyboru jest oferowana cena.

Uprawniony do kontaktów z oferentami:

Piotrowski Artur, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16, tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

Termin związania ofertą: 15 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu publicznym umieszczone zostało na stronach  portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dn. 14.11.2006 r.

Rawa Mazowiecka, dn. 14 listopad 2006r.

  • autor informacji: Duda Dariusz
    data wytworzenia: 14.11.2006
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-11-14 15:10
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-11-14 15:13

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 68850
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-18 09:51

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5328141
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 11:21

Stopka strony