Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zmiana Statutu Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27.09.2005

UCHWAŁA NR XXXII/301/05

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 27 września 2005 r.

w sprawie zmiany Statutu Miasta Rawa Mazowiecka.

(Łódź, dnia 9 listopada 2005 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Miasta Rawa Mazowiecka stanowiącym załącznik do uchwały nr VII/64/03 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rawa Mazowiecka (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 179, poz. 1763) wprowadza się następujące zmiany:

  1)  § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1.      Herbem miasta jest w polu czerwonym mur forteczny srebrny (biały) z otwartą bramą i trzema wieżami zwieńczonymi potrójnymi dachami barwy błękitnej:

a)    wzór barwny herbu miasta z użyciem srebra określa załącznik nr 2 do niniejszego statutu,

b)    wzór barwny herbu miasta określa załącznik nr 3 do niniejszego statutu,

c)    wzór czarno-biały herbu miasta szrafowany określa załącznik nr 4 do niniejszego statutu,

d)    wzór rysunkowy herbu miasta określa załącznik nr 5 do niniejszego statutu,

e)    sposób wykreślania tarczy herbowej określa załącznik nr 6 do niniejszego statutu,

f)     wzór barwny herbu wielkiego z użyciem srebra określa załącznik nr 7 do niniejszego statutu,

g)    wzór barwny herbu wielkiego określa załącznik nr 8 do niniejszego statutu,

h)    wzór czarno-biały herbu wielkiego szrafowany określa załącznik nr 9 do niniejszego statutu,

i)     wzór rysunkowy herbu wielkiego określa załącznik nr 10 do niniejszego statutu,

j)     identyfikację heraldycznych metali i barw herbu miasta określa załącznik nr 11 do niniejszego statutu.

2.    Flagę stanowi czteropolowa biało-błękitna szachownica z centralnie umieszczonym Herbem Miasta Rawa Mazowiecka. Proporcje flagi 5:8, wysokość herbu do szerokości flagi jak 4:6:

a)    wzór barwny flagi miasta określa załącznik nr 12 do niniejszego statutu,

b)    wzór czarno-biały flagi miasta szrafowany określa załącznik nr 13 do niniejszego statutu,

c)    wzór rysunkowy flagi miasta określa załącznik nr 14 do niniejszego statutu,

d)    sposób wykreślania flagi miasta określa załącznik nr 15 do niniejszego statutu,

e)    identyfikację barw flagi miasta określa załącznik nr 16 do niniejszego statutu.

3.    Pieczęciami urzędowymi miasta są metalowe tłoczone pieczęcie zawierające pośrodku wizerunek herbu miasta, a w otoku napis:

a)    wzór pieczęci urzędowej "RADA MIASTA RAWA MAZOWIECKA" - średnica 36 mm, określa załącznik nr 17 do niniejszego statutu,

b)    wzór pieczęci urzędowej "BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA" - średnica 36 mm, określa załącznik nr 18 do niniejszego statutu,

c)    wzór pieczęci urzędowej "MIASTO RAWA MAZOWIECKA" - średnica 36 mm, określa załącznik nr 19 do niniejszego statutu.

4.    Tablicą samorządową jest tablica owalna w barwach flagi o wysokości 50 cm i szerokości 40 cm, w polu umieszczony jest Herb Miasta Rawa Mazowiecka:

a)    wzór barwny tablicy samorządowej z herbem miasta określa załącznik nr 20 do niniejszego statutu,

b)    wzór rysunkowy tablicy samorządowej z herbem miasta określa załącznik nr 21 do niniejszego statutu.

5.    Hejnałem miasta jest utwór muzyczny, którego tekst i zapis nutowy stanowią załącznik nr 22 do niniejszego statutu.

6.    Zasady używania herbu i barw miasta oraz insygniów określa rada odrębną uchwałą."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

  • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
    data publikacji: 2007-12-19 10:30
  • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
    ostatnia modyfikacja: 2007-12-19 10:45

« wstecz

Opis strony

Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel. (046) 814 47 11, fax 814 43 23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11214
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-03-04 12:35

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4363354
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-25 13:35

Stopka strony