Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • Urząd

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
konkurs
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Ogłoszenia o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: ”Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej w roku 2017”.
data opublikowania zdarzenia: 2017-08-21 15:35
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2017-08-21
Data końca składania ofert: poniedziałek 2017-09-04 godz. 16:00
Szczegółowa informacja:

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: ”Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej w roku 2017”.
1. Udzielającym zamówienie jest Miasto Rawa Mazowiecka z siedzibą Pl. Piłsudskiego 5,  96 -200 Rawa Mazowiecka.
2. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: ”Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej w roku 2017” - z grupy podwyższonego ryzyka (tj. osób powyżej 60 roku życia - urodzonych do dnia 31 grudnia 1957 r.), zwanego dalej programem, na które składa się:
1) zakup szczepionek czterowalentnych przeciw grypie (zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania), każda osoba otrzyma 1 dawkę szczepionki,
2) wykonanie usługi szczepień u osób podlegającym szczepieniom w ramach programu, w tym przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia,
3) edukację osób kwalifikujących się do szczepienia poprzez przekazanie informacji  o zasadności i istocie szczepienia przeciw grypie,
4) edukację osób nie kwalifikujących się do szczepienia poprzez przekazanie informacji  o metodach profilaktyki – ogólnych zasadach higieny obowiązujących na czas sezonu epidemicznego grypy,
5) zebranie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych ze szczepieniami, w tym zgody osób podlegających szczepieniu na jego wykonanie oraz dokumentów potwierdzających fakt zamieszkania osoby szczepionej na terenie Rawy Mazowieckiej,
6) przekazywanie miesięcznych raportów w trakcie realizacji programu do Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, zawierających następujące informacje: liczba osób zaszczepionych w ramach programu, liczba osób wykluczonych ze szczepienia, lecz poddanych edukacji.
7) przeprowadzenie ankiety satysfakcji z udziału w programie, w której uczestnicy będą mogli zgłaszać swoje uwagi do programu.
3. Termin rozpoczęcia realizacji programu 15 września 2017 r. , zakończenie programu 30 listopada 2017 r.
4. Szacunkowa liczba osób objętych programem – ok. 650.
5. Zamawiający dopuszcza wybór więcej niż jednej oferty w celu objęcia programem całej populacji osób kwalifikujących się do szczepienia.
6.  Szczegółowe warunki konkursu ofert określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
7.  W konkursie mogą wziąć udział podmioty lecznicze w rozumieniu art.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.), udzielające świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na terenie miasta Rawa Mazowiecka.
Oceny złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
8. Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji programu mogą zapoznać się  ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert (załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia) i materiałami informacyjnymi o konkursie oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 6,  96 – 200 Rawa Mazowiecka (tel. 46 814 – 37 – 69) oraz na stronie internetowej (www.bip.rawamazowiecka.pl)
9.  Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać informacje określone  w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert  na wybór realizatora programu.
10. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy i adresu realizatora programu którego dotyczy oferta z napisem „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej w roku 2017” w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, w terminie do  4 września 2017 r.  do godz. 16.00.
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 12 września 2017 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

12. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert. 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

  • zdarzenie opublikował: Karol Łopatka
    data dodania: 2017-08-21 15:33
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5278508
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-03 11:06

Stopka strony