Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • Urząd

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
OR.271.5.2018 - zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
Aktualny okres składania ofert: od czwartek 2018-05-17 do piątek 2018-05-25 godz. 14:30 poniedziałek 2018-05-28 godz. 14:30
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
ZMIANA nr1 zaproszenia do złożenia oferty (zapytania ofertowego)
data opublikowania zdarzenia: 2018-05-24 09:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: poniedziałek 2018-05-28 godz. 14:30
Szczegółowa informacja:

Informuję, że w postępowaniu dokonuje się następujących zmian zaproszenia do złożenia oferty:

1) Zmiana zaproszenia do złożenia oferty, punkt V:

Jest:
„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się doświadczeniem w realizacji przynajmniej jednego zamówienia polegającego na promocji i zarządzaniu projektem, którego przedmiotem było wdrożenie usług elektronicznych zintegrowanych z usługą uwierzytelniania ePUAP w jednostkach administracji publicznej, o wartości min. 1 mln zł netto.
W celu wykazania spełnienia w/w warunków, wymagane jest załączenie odpowiednich dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówień – referencji. ”


Powinno być:
„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się doświadczeniem w realizacji przynajmniej jednego zamówienia polegającego na promocji i zarządzaniu projektem, którego przedmiotem było wdrożenie usług elektronicznych zintegrowanych z usługą uwierzytelniania ePUAP w jednostkach administracji publicznej, o wartości min. 750 000 złotych brutto.
W celu wykazania spełnienia w/w warunków, wymagane jest załączenie odpowiednich dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówień – referencji, dokumentów odbioru.”

2) Zmiana zaproszenia do złożenia oferty, punkt VII:

Jest:
„O wyborze najkorzystniejszej oferty decydują następujące kryteria:
1) Cena ofertowa brutto: 60%.
2) Doświadczenie w wykonaniu usług zarządzania oświatowymi projektami informatycznymi o zakresie podobnym do przedmiotowego projektu, poparte załączonymi referencjami: 40%.
3) Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach powyższych kryteriów obliczona zostanie przy zastosowaniu następującego wzoru:

PBO=PC+POD , gdzie:
PBO – suma uzyskanych punktów badanej oferty
PC – punktacja badanej oferty za zaproponowaną cenę
POD – punktacja badanej oferty za wykazane doświadczenie

przy czym:

Pc=(Cn/Cbo) x 100x60%, gdzie:
Cn – najniższa cena ofertowa
Cbo – cena badanej oferty

POD=(Gbd/Gn) x 100x40%, gdzie:
Gbd – ilość wykazanych usług (liczba referencji)
Gn – największa liczba referencji spośród złożonych ofert

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.”

Powinno być:
„O wyborze najkorzystniejszej oferty decydują następujące kryteria:
1) Cena ofertowa brutto: 60%.
2) Doświadczenie w wykonaniu usług polegających na promocji i zarządzaniu projektem, którego przedmiotem było wdrożenie usług elektronicznych zintegrowanych z usługą uwierzytelniania ePUAP w jednostkach administracji publicznej, o wartości min. 750 000 złotych brutto, poparte załączonymi stosownymi dokumentami (referencje, dokumenty odbioru): 40%.
3) Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach powyższych kryteriów obliczona zostanie przy zastosowaniu następującego wzoru:

PBO=PC+POD , gdzie:
PBO – suma uzyskanych punktów badanej oferty
PC – punktacja badanej oferty za zaproponowaną cenę
POD – punktacja badanej oferty za wykazane doświadczenie

przy czym:
Pc=(Cn/Cbo) x 100x60%, gdzie:
Cn – najniższa cena ofertowa
Cbo – cena badanej oferty

POD=(Gbd/Gn) x 100x40%, gdzie:
Gbd – ilość wykazanych usług (liczba referencji)
Gn – największa liczba referencji spośród złożonych ofert

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.”


3) Zmiana zaproszenia do złożenia oferty, punkt XI:

Jest:

1. Oferty należy składać do dnia 25.05.2018 do godz. 14:30.
2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, zaadresowana na adres:
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96 – 200 Rawa Mazowiecka
3. Kopertę należy oznakować następująco:

Oferta na świadczenie usług Menadżera Projektu dla projektu pn.:
„Rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług
w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka”
Uwaga: nie otwierać przed dniem 28.05.2018 r. przed godz. 10:00.

4. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
5. Oferty można składać pocztą na adres zamawiającego – liczy się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5, 96 – 200 Rawa Mazowiecka.
6. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.


Powinno być:

1. Oferty należy składać do dnia 28.05.2018 do godz. 14:30.
2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, zaadresowana na adres:
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96 – 200 Rawa Mazowiecka

3. Kopertę należy oznakować następująco:

Oferta na świadczenie usług Menadżera Projektu dla projektu pn.:
„Rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług
w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka”
Uwaga: nie otwierać przed dniem 28.05.2018 r. przed godz. 15:00.

4. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
5. Oferty można składać pocztą na adres zamawiającego – liczy się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5, 96 – 200 Rawa Mazowiecka.
6. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.4) Zmiana zaproszenia do złożenia oferty, punkt XII:

Jest:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2018 r. o godz. 10:15 w Sali Narad Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.”


Powinno być:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2018 r. o godz. 15:00 w Sali Narad Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.”

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

  • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
    data dodania: 2018-05-24 09:01
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5276963
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-02 10:03

Stopka strony